Årsmöte / vårmöte

 • 2 mar 2024

image: Årsmöte / vårmöte

Välkommen till LjSS vår- och årsmöte

Torsdagen 21 mars 2024 kl 18.30 LjSS klubbhus

LjSS har det stora nöjet att bjuda in klubbens alla medlemmar till vårmöte/årsmöte

Årsmöte, förtäring och trivsamt umgänge står på programmet. Styrelsen hoppas att många vill komma, både nya och gamla medlemmar.

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning

6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

6 b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning senaste verksamhets/räkenskapsåret
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Fyllnadsval till valberedningen
 4. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 5. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse (årssammandrag) årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska enligt stadgarna finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Dokumenten publiceras på föreningens hemsida.

Har du kommit ihåg att betala medlemsavgift?

När du registrerar dig på LjSS hemsida skapas en faktura för betalning av avgiften.

Avgiften för 2024 är: junior (upp till och med det år du fyller 20 år) 250 kr, senior (över 20 år) 350 kr och familjemedlemskap 600 kr.

Är det något du undrar över så är du välkommen att maila medlem@ljss.se