Miljöpolicy

 

MILJÖPOLICY

 

Ljungskile Segelsällskaps övergripande miljöarbete

 

LjSS skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos medlemmar, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

LjSS ska genom vårt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan. LjSS ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna i organisationen och i det omgivande samhället.

I sin strävan efter ständig förbättring ska Ljungskile Segelsällskap verka för att:

 • med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
 • följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
 • i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
 • sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
 • på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
 • utbilda, informera och stimulera våra medlemmar till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
 • ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
 • öppet redovisa och kommunicera vårt miljöarbete och vår              miljöpåverkan.
 • verka för inköp av ekologiska rengöringsmedel
 • fortsätta källsortera klubbens hushållssopor
 • särskilda referensdokument har framtagits

 

 

Datum för beslut:  2019-02-25                                                         Giltig till: 2023-12-31