Årsmöte/Vårmöte

 • 12 mar 2023

LjSS har det stora nöjet att bjuda in alla klubbens medlemmar till årets vårmöte/årsmöte.

Vi börjar med förhandlingar och sedan blir det Bönas goda förtäring och information från Framtidsgruppen.

Vi hoppas vi ses då!

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6.  
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
  • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning senaste verksamhets/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fyllnadsval till valberedningen
 10. Fyllnadsval för styrelseledamot (breddsektionen)
 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 12. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse (årssammandrag) årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska enligt stadgarna finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Dokumenten publiceras på föreningens hemsida.

Enligt stadgarna skall motioner ha inkommit till styrelsen 4 veckor innan årsmötet

VÄLKOMMNA!