Kallelse Höstmöte 25 november 2021

 • 3 nov 2021

Välkommen till LjSS höstmöte torsdagen 25 november 2021 kl 18.30 LjSS klubbhus

LjSS har det stora nöjet att bjuda in alla klubbens medlemmar till årets höstmöte. 

Vi börjar med förhandlingar och sedan blir det Bönas goda förtäring och föredrag av Håkan Landberg som kommer att berätta om En annorlunda hemsegling (Segling på Europeiska vatten).

Dagordning: 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
 7. Fastställande av medlemsavgifter.
 8. Fastställande av andra avgifter.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår:
 11. ordförande för en tid av ett år
 12. sekreterare för två år (jämna år)
 13. kassör för två år (udda år)
 14. Halva antalet ledamöter, tillika sektionsordförande. Totala antalet övriga ledamöter skall uppgå till åtta av vilka hälften väljs vart år.
 15. Fyra suppleanter för en tid av ett år
 16. Två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.
 17. Ordförande och en ledamot i valberedningen ena året, övriga ledamöter andra året, vardera för två år
 18. Övriga frågor.

Handlingar (budgetförslag) finns tillgängliga hos sekreteraren Lydia Spencer-Smith från den 18 november. Tel: 0760-24 00 79, Mail: lydiaspencersmith@me.com

Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast 28 oktober.

 / LjSS Styrelse

 

Styrelsens förslag:

Höjning av andra avgifter.

Sjösättning truckramp 500 kr (tidigare 300 kr), att börja gälla efter det att vi fått klart med ett nytt arrendeavtal.

Uppställningsavgift

Förvaring på grusplanen, 75 kr/kvadratmeter. Båtens längd x bredd (tidigare 65 kr)

Förvaring på asfaltsplanen, 95 kr/kvadratmeter. Båtens längd x bredd (tidigare 75 kr)