Vårmöte/Årsmöte

  • 28 feb 2017

image: Vårmöte/Årsmöte

Vi hälsar dig vlkommen till LjSS Vårmöte/Årsmöte 23 mars kl.18:30 i LjSS Klubbhus

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9. Övriga frågor.

Handlingar finns tillgängliga hos sekreteraren Björn Wärnberg från den 15 mars och årssammandraget finns på LjSS hemsida. bjorn.warnberg@me.com

Vi bjuder på kaffe i anslutning till mötet och vi vill väldigt gärna se just dig på mötet

Medlemsavgift

 

//Ljss Styrelse